Please enable JS

SÖRVEY & DENİZ VE DENİZTABANI

SÖRVEY &
DENİZ VE DENİZTABANI
Gatemarine denizaltı araştırmaları için tasarlanmış gemileri ile jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmalar konusunda mühendislik hizmetleri verir.

JEOFİZİK & HİDROGRAFİK

Jeofizik ölçümler deniz tabanı sediman kalınlıklarının ve jeolojik yapısının belirlenmesi, proje niteliğine göre projeye engel teşkil edebilecek yapıların saptanması ve haritalandırılması işlerinden oluşur,hidrografik ölçümler ise belirlenen standartlarda batimetri (derinlik) verisinin, yüksek konumlandırma hassasiyeti ile toplanarak haritalandırılması işlerinden oluşur.Tüm çalışmalar uluslararası standartlara uygun şekilde, uzman mühendislerce oluşturulan ekip ve ekipmanlar ile yapılır.

JEOTEKNİK (DENİZ TABANI ÖRNEKLEME)

Denizaltı kablo tesisi, kıyı inşaatları gibi işlerde, zemin hesaplarının yapılabilmesi için grab sampling, gravity corer, vibrocorer, CPT ve sondaj testlerini kapsayan jeoteknik çalışmalar yapılmaktadır.Toplanan numuneler, uluslararası standartlara uygun şekilde korunup transfer edilerek laboratuarlarda analiz edilir.CPT ve vibrocorer uygulamalarında numune alınan yerin deniz tabanında hassas olarak belirlenmesi için akustik konum belirleme sistemi (Ultra Short Base Line-USBL) de kullanılabilir.

OŞİNOGRAFİK

Deniz suyunun fiziksel özellikleri olan sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve kimyasal özellikleri ile rüzgar, akıntı, dalga ve gel-git karakteristikleri, proje gereksinimlerine göre saptanır.Sunduğumuz meteorolojik-oşinografik hizmetler kapsamında, kıyı ve denizde gerçekleştirilmesi tasarlanan projeler için gerekli tüm ölçümler yapılmaktadır.>Kısa veya uzun süreli ölçümler gerçek zamanlı olarak kaydedilmekte, veri analizleri yapılarak raporlanmakta ve müşterilerimize sunulmaktadır.

ÇEVRESEL

Gatemarine, çevresel etki değerleme çalışmaları, kıyı yapıları inşaatları ve kullanımları süresince çevresel değerlerinin takip edilmesi için çevresel ölçümler yapmaktadır.Toplanan veriler raporlama amacıyla mevcut literatür ve çevresel yönergelerle karşılaştırılır. Uygun ekipmanlarla, herhangi bir dalış operasyonuna gerek duyulmadan istenilen derinlikten su ve sediman örneği toplanabilir.

ROV OPERASYONLARI

Gatemarine, denizaltı boru hatları ve kablolarının incelenmesi, petrol - doğalgaz platformlarının güvenliği ve bunlara bağlı oluşabilecek çevresel risklerin azaltılması, her türlü deniz yapısının özellikle dalgıç kullanılamayan yerlerde incelenebilmesi için denetleme, kontrol, bakım, onarım ve ölçüm işlerinde ROV hizmetleri vermektedir.

KABLO & BORU HATTI SÖRVEYİ

Kablo ve boru hattı güzergah sörveyi, deniz tabanı yapısını bilmek ve buna bağlı olarak güzergahı planlamak, kazı – gömü gibi işlerde oluşacak maliyetleri öngörmek, hatları güvenli ve en ekonomik şekilde tesis etmek için yapılır.Batimetri (derinlik ölçümü) bu çalışmalarda temeli oluşturur. Bununla beraber risk ve maliyetleri en düşük seviyede tutmak için, sonar, manyetik, sismik ölçümler ile jeoteknik ve oşinografik çalışmalardan elde edilen verilerin birbiri ile ilişkilendirilerek yorumlanması gerekir.Sismik ve jeoteknik çalışmalarla depremsellik ve zemin bilgisi, manyetik ölçümlerle metalik obje ve batıkların saptanması, sonar ölçümleri ile saptanan anomalilerin tanımlanması, ne olduklarının ve risk düzeylerinin anlaşılması sağlanır.Oşinografik çalışmalar ile ise akıntı, dalga ve deniz suyu kimyasal özelliğinin yapılacak işe etkisini ve bununla beraber işin çevreye etkisini belirleyerek yapılacak hesap, analiz ve yorumlarla kablo veya boru hattı tesisinin, tesis işi esnasında ve tesis sonrası oluşacak riskler belirlenebilmektedir.Yüksek çözünürlüklü multibeam echosounderlar, boru hatlarının, platform gibi yapıların ve bunların bulundukları deniz tabanının, üç boyutlu ortamda incelenebilmesini sağlar. Survey gemisinden doğrudan kullanılabildiği gibi, ROV, AUV gibi uzaktan kontrol edilebilen ölçüm araçlarına da eklenerek kullanılabilir.

Yüksek çözünürlüklü multibeam ölçümleri ile;

    • Boru hattı span uzunluğu ve yüksekliği
    • Yamulma ve kıvrılmaların tespiti
    • Kablo ve boru hatlarının bulundukları zeminle etkileşimleri
    • Zeminde, kablo ve boru hatlarını etkileyebilecek, yığıntı, çökme, kayma oluşumlarının tespiti sağlanır.